Guido Sprenkels
Bronzen Portret van koning Willem-Alexander

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 ‘Bronzenportretvandekoning.nl’ is een initiatief van beeldhouwer Guido Sprenkels, gevestigd te Voorburg. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Guido Sprenkels.
1.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Prijzen
De prijzen van de door Guido Sprenkels leverbare beelden en sokkels zijn in euro's exclusief btw en exclusief verzendkosten. 
De kosten van de sokkel zijn niet inbegrepen in de prijs van het beeld.

Artikel 3 Levering en leveringstermijnen
3.1 Levering geschiedt aan het door de koper opgegeven adres, mits dit een adres in Nederland is.
3.2 Opgegeven leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de koper Guido Sprenkels schriftelijk in gebreke te stellen. De toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor Guido Sprenkels zijn de goederen te leveren. Guido Sprenkels is voor tijdige levering geheel afhankelijk van zijn bronsgieter en van andere leveranciers en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor niet tijdige levering voor zover deze vertraging buiten zijn schuld is ontstaan.
3.3 Leveringskosten worden per bestelling opgegeven.

Artikel 4 Offertes
4.1 Op de websites www.bronzenbeeldvandekoning.nl en www.bronzenportretvandekoning.nl vermelde prijzen en offertes van Guido Sprenkels zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Guido Sprenkels behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld door verhoging van de gietkosten of door gewijzigde marktomstandigheden.
4.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van de bestelling door Guido Sprenkels.
4.3 Guido Sprenkels behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan een bestelling te verbinden. Indien Guido Sprenkels een bestelling weigert, zal zij dit binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

Artikel 5 Reclame
5.1 De koper verplicht zich de goederen bij aflevering op gebreken en beschadigingen te controleren. Indien de goederen gebreken vertonen en/of beschadigd zijn, dient de koper zulks binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Guido Sprenkels te melden. Na het verstrijken van voormelde termijn wordt ervan uitgegaan, dat de goederen de koper in goede staat hebben bereikt.
5.2 Indien de reclame naar het oordeel van Guido Sprenkels terecht is, zal Guido Sprenkels ofwel een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, ofwel de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Guido Sprenkels totdat Guido Sprenkels volledige betaling van de geleverde goederen heeft ontvangen.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Guido Sprenkels behoudt zich  alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle door hem geleverde goederen. Verveelvoudiging, en kopiëren zijn niet toegestaan.
7.2 De door Guido Sprenkels geleverde goederen mogen slechts gebruikt worden voor het overeengekomen doel, d.w.z. (decoratief) gebruik binnen huiselijke kring dan wel bedrijf of instelling.
7.3 Voor elke in strijd met de artikel 7.1 en 7.2 verrichte handeling is de koper een gefixeerde boete verschuldigd van 4.000 euro onverminderd het recht van Guido Sprenkels aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Annuleren
8.1 Indien de koper de bestelling annuleert is hij aan Guido Sprenkels het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs verschuldigd als schadeloosstelling.
8.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Guido Sprenkels zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de betaling in twee gelijke delen, waarvan het eerste deel betaald dient te worden binnen 14 dagen na bestelling, en het tweede deel binnen 21 dagen na levering van de goederen.
9.2 Guido Sprenkels is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de koper een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de leverdatum dan wel de factuurdatum, indien levering op rekening is overeengekomen. Tevens is Guido Sprenkels gerechtigd een bedrag van 7,50 euro administratiekosten in rekening te brengen, indien aanmaning noodzakelijk is.
9.3 Guido Sprenkels is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
9.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 35,00 euro. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op alle door Guido Sprenkels gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 11 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de gemeente Den Haag, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Email: guidosprenkels@gmail.com Tel: 06-26370388 Algemene voorwaarden © Guido Sprenkels
bronzen, portret, Willem-Alexander, koning, beeld, staatsieportret, staatsie-portret, statieportret, Willem, Alexander, kop, buste, portretbuste, brons, Guido Sprenkels, beeld, Wassenaar, hoofd, staatshoofd bronzen, portret, Willem-Alexander, koning, beeld, staatsieportret, staatsie-portret, statieportret, Willem, Alexander, kop, buste, portretbuste, brons, Guido Sprenkels, beeld, Wassenaar, hoofd, staatshoofd bronzen, portret, Willem-Alexander, koning, beeld, staatsieportret, staatsie-portret, statieportret, Willem, Alexander, kop, buste, portretbuste, brons, Guido Sprenkels, beeld, Wassenaar, hoofd, staatshoofd bronzen, portret, Willem-Alexander, koning, beeld, staatsieportret, staatsie-portret, statieportret, Willem, Alexander, kop, buste, portretbuste, brons, Guido Sprenkels, beeld, Wassenaar, hoofd, staatshoofd bronzen, portret, Willem-Alexander, koning, beeld, staatsieportret, staatsie-portret, statieportret, Willem, Alexander, kop, buste, portretbuste, brons, Guido Sprenkels, beeld, Wassenaar, hoofd, staatshoofd